ประกาศผลพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษา  ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนอุดหนุนวิจัย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ติดต่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาพร้อม

  • หัวหน้าโครงการวิจัย
    1.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
    2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินทุน  จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อขอรับได้ที่ คุณเสาวนิตย์  วิงมูล   085 023 8687