สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษา  ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนอุดหนุนวิจัย  ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ นี้  

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุน :


ใบสำคัญรับเงิน : 

หมายเหตุ  ให้นักศึกษาที่ได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินเขียนชื่อ ที่อยู่ และชื่อเรื่องวิจัยที่ได้รับจัดสรร เอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแบบหน้าบัญชีธนาคาร ส่งมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 
———————————————————————————————————————————–
สถานที่จัดส่ง  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 090-061-9995 หรือ 085-0238687  นายณัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ (ตี๋) ผู้ประสานงาน