05 เม.ย.

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย R to R

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายได้ เพื่อจัดสรรทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาทุนกลุ่มสายงานสนับสนุน (R to R) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประกาศจัดสรรอุดหนุนการวิจัย ดังนี้