เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย R To R ประจำปีงบประมาณ 2563

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research (R To R ) ประจำปีงบประมาณ 2563  สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 15  มกราคม  2563  ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร1 ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล ผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>