สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

news

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น และอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก โดยมีรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)   ทั้งนี้ภายในงานได้รับการประเมินพร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปพัฒนาและประบปรุงการบริหารจัดการ ต่อไป.