ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต   สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ประจำปี 2563  ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมวิจัยและพัฒนา  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ นำโดย รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ จากคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ประธาน)  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง  (กรรมการ) และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ  ชิณวงศ์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (กรรมการ)  ทั้งนี้ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 3.95 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ ต่อไป