ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Show&Share 2021

announce

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  Show&Share 2021  รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2564  (ออนไลน์) ผ่านช่องท่าง Zoom meeting และ Yoube Channel  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดยมี 14 หน่วยงานที่ร่วมรายงาน ดังนี้

– คณะครุศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– คณะวิทยาการจัดการ
– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– คณะเทคโนโลยีการเกษตร
– คณะพยาบาลศาสตร์
– สำนักงานบริการวิชาการ
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
– สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
– ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
– สถาบันวิจัยและพัฒนา
– กองพัฒนานักศึกษา
– สำนักงานต่างประเทศ

ดาวน์โหลดกำหนดการ