ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

Featured news

วัน/เดือน/ปีกิจกรรม
29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564ประชาสัมพันธ์โครงการ
1 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2564เปิดรับสมัคร
12 มีนาคม 2564วันสุดท้ายของการรับสมัคร
13-27 มีนาคม 2564พิจารณาคัดเลือกรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกรอบ
29 มีนาคม 2564ประกาศผลการพิจารณาผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัย http://rdi.bru.ac.th
2 เมษายน -30 เมษายน 2564ทำเรื่องการเบิกจ่ายสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

 

กรอบประเดนงานวิจัย  7 ประเดน ดังนี้
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


คุณสมบัติของผู้ขอทุน
1) มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยผ่านการเรียนรายวิชาวิจัย เฉพาะ สาขามาแล้ว ณ วันพิจารณาทุน

2) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขา  ปัญหาพิเศษ  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ในรูปแบบของการเรียนการสอนทำวิจัยในสาขานั้นๆ

3) เป็นผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองตามหลักวิชาการหรือหลักการวิจัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง

4) ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือจากการละทิ้งโครงการ

5) อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้ ไม่เกิน 2โครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการในระดับปริญญาตรี  โครงการละไม่เกิน 10,000  บาท

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง