มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2563

announce

กรอบประเดนงานวิจัย  7 ประเดน ดังนี้
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


คุณสมบัติของผู้ขอทุน
1) มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยผ่านการเรียนรายวิชาวิจัย เฉพาะ สาขามาแล้ว ณ วันพิจารณาทุน

2) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขา  ปัญหาพิเศษ  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ในรูปแบบของการเรียนการสอนทำวิจัยในสาขานั้นๆ

3) เป็นผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองตามหลักวิชาการหรือหลักการวิจัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง

4) ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือจากการละทิ้งโครงการ

5) อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้ ไม่เกิน 2โครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการในระดับปริญญาตรี  โครงการละไม่เกิน 10,000  บาท


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโครงการ
แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการวิจัยแบบเดี่ยว
– แบบฟอร์มการเสนอขอเสนอโครงการแบบกลุ่ม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 090 061 9995
นายณัฏฐวัต  โชคสุทธิสวัสดิ์  E-mail : Guntawat1710@hotmail.com

หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา