มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในกรอบการลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย

Download แบบฟอร์ม
    3.1 ใช้แบบฟอร์ม CMR – 3.1.1  Health and Wellness Tourism
    3.2 ใช้แบบฟอร์ม CMR – 3.1.2  บริบทพื้นที่
    3.3 รายละเอียดโครงการฐานราก (TOR)

ส่งเอกสาร 1 ชุด ถึงหน่วยประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทร 044-224757 E-mail : daranee@g.sut.ac.th