มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่าน ส่งข้อเสนอโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ภายใต้ข้อเสนอโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย  (Preliminary Research)

โดยมีกรอบการศึกษาเบื้องต้น

กรอบการศึกษาเบื้องต้น

            กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First Scurve)
                  (1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
                  (2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
                  (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
                  (4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
                  (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

            กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New Scurve)

                  (1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม
                  (2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
                  (3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
                  (4) อุตสาหกรรมดิจิตอล
                  (5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Download แบบฟอร์ม
CR3.1_ฟอร์ม_ข้อเสนอโครงการ (prelim)

ส่งเอกสาร 1 ชุด ถึงหน่วยประสานงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564    
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณดารณี คำสวัสดิ์ โทร 044-224757 E-mail : daranee@g.sut.ac.th