มทส ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

announce

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับคณาจารย์และข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 สถาบันการศึกษา นั้น
 บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7  พฤษภาคม 2563 โดยมีมติจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 9 โครงการ (ประกอบด้วย 5 ชุดโครงการ 4 โครงการเดี่ยว) วงเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิย์
จำนวน1 โครงการ วงเงิน 337,300 บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้