รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน “ท้าทายไทย ปีที่2”

Activities

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการการรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  “ท้าทายไทย ปีที่2” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ Comment งานวิจัยในครั้งนี้

ทั้งนี้มีงานวิจัยเข้านำเสนอความก้าวหน้าจำนวน 5 ชุดโครงการ ( 11 โครงการย่อย) ประกอบด้วย

 1. ชุดโครงการ “รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์” (ประกอบด้วย 2 งานวิจัยย่อย)
 2. ชุดโครงการ “การจัดการวัฒนธรรมอาหารเพื่อการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์” (ประกอบด้วย 3 งานวิจัยย่อย)
 3. โครงการ “การศึกษาข้อมูลและกลไกเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ”
 4. ชุดโครงการ “นวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนวิถีเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์” (ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย)
 5. ชุดโครงการ “บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยข้อมูลตนเองเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน” (ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย)


ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/RDIBuriramrajabhatuniversity/