เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

announce

ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area – based Innovation for Community) เพื่อส่งเสริมและนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้รับการคัดเลือก +สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับชุมชน ไม่เกิน100,000บาท/โครงการ +เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน

รายละเอียด ตามลิ้งนี้
http://technopolis.sut.ac.th/?page=News/newsShow&id=711