Thailand Research Expo 2018

Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2018 (Thailand Research Expo 2018) และร่วมจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย โดย ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว และ อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด  งานวิจัยที่นำเสนอในงาน คือ ชุมชนข้าวเม่าตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  และได้รับรางวัล Bronze Award รับถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท โดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขึ้นรับรางวัลในพิธีปิดกิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ณ เซ็นทรัลเวิร์ล