ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมมิติใหม่

announce

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง แห่งละ 4 คน และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการสร้างงานวิจัย ผ่าน Google Form เป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อที่แนบมาท้ายนี้ และให้ดำเนินการลงทะเบียนผ่าน QR-CODE เพื่อเข้าอบรม ต่อไป