เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

Featured news

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย 
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง ประกอบด้วย 4 Platform 16 Program  ผ่านระบบ  NRMS    https://www.nrms.go.th/

ท่านสามารถลงระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารดาวน์โหลด

– ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
-บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept(PDF)
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept(WORD)
-แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์