สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

Activities

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยกระบวนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ำชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมปาฐกถาทิศทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งของจังหวัด  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยทั้งนี้มีกลุ่มผู้ใช้น้ำในแต่ละตำบลครอบคลุมทั้ง 23 อำเภอ ตลอดจนกลุ่มผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,000 คน  และมีการนำเสนอนิทรรศการของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของ 14 กลุ่ม ที่เป็นตัวแทนของ 23 อำเภอ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไปเสนอนิทรรศการของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

Cr.ภาพประกอบและเนื้อข่าวจาก Facebook: PrBru มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์