37

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
32

ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

View Details
5

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ สัดส่วนผลงาน % เงินที่ได้รับจัดสรร ค่าน้ำหนัก สถานะ
1 2563 2019-12-02 นายบัญชา นวนสาย คณะครุศาสตร์ Assessment of In-service Teachers’ Teaching Compentencies in Integrated STEM Program ตีพิมพ์วารสาร ระดับนานาชาติ 10 1500 1.00 กำลังดำเนินการตัดยอดเบิกจ่าย
2 2563 2019-12-02 นางสาวสุพัตรา วงศ์ศรียา คณะวิทยาศาสตร์ การวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 100 5000 0.80 กำลังดำเนินการตัดยอดเบิกจ่าย
3 2563 2019-12-02 นายสถิตรัตน์ รอดอารี คณะวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง Proceedings ระดับชาติ 50 1500 0.20 กำลังดำเนินการตัดยอดเบิกจ่าย
4 2563 2019-12-02 นายธนกร ดุจเพ็ญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนแบบปิด ควบคุมด้วยระบบ IOT Proceedings ระดับชาติ 80 2400 0.20 กำลังดำเนินการตัดยอดเบิกจ่าย
5 2563 2019-12-02 นางสาวสุธีรา สุนทรารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในเขต ป่าสงวนแห่งชาติเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ Proceedings ระดับชาติ 100 3000 0.20 กำลังดำเนินการตัดยอดเบิกจ่าย
6 2562 2019-11-07 นางพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ EFFECT OF Toic Shot Coure Intruction of Buriram rajabhat University Language Center On teacher Candidates Proceedings ระดับนานาชาติ 10 1000 0.40 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7 2562 2019-11-07 นายวัชระ วงศา คณะวิทยาศาสตร์ การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบใหม่ Proceedings ระดับชาติ 50 1500 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8 2562 2019-11-07 นายอนล สวนประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์ การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่6 Proceedings ระดับชาติ 85 2550 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9 2562 0000-00-00 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณะเทคโนโลยีเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 90 3600 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 2562 2019-11-07 นางวชิรารักษ์ โอรสรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ Proceedings ระดับชาติ 90 2700 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11 2562 2019-11-07 นางสาววิชญาพร จันทะนัน คณะวิทยาศาสตร์ On (m,n) -gamma-ideal of an ordered gamma-semigroup Proceedings ระดับชาติ 50 2500 0.40 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12 2562 2019-11-07 นางสาววิชญาพร จันทะนัน คณะวิทยาศาสตร์ Charactherization of ordered semirin by the Properties of Their Ordered (m,n)-quasi-gamma-ideals Proceedings ระดับนานาชาติ 50 2500 0.40 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13 2562 2019-11-07 นางสาววิชญาพร จันทะนัน คณะวิทยาศาสตร์ Charactherization of ordered gamma-semigroups by the Properties of Their Ordered (m,n)-quasi-gamma-ideals Proceedings ระดับนานาชาติ 50 2500 0.40 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14 2562 2019-11-07 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณะเทคโนโลยีเกษตร Effect of dietary supplementation of monica leaf meal and turmeric on productive performance of native chickens Proceedings ระดับนานาชาติ 90 4000 0.40 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15 2562 2019-11-07 นายวัชระ วงศา คณะวิทยาศาสตร์ การปรับเปลียนค่า β ของวิธี Chebyshev,Helley และ Super Helley Proceedings ระดับชาติ 50 1500 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
16 2563 2019-10-27 นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พยับหมอก ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ 100 3000 0.00 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
17 2563 2019-10-27 นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จุดเด่นและความสมดุล ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ 100 3000 0.00 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
18 2563 2019-10-27 นายพูนธนะ ศรีสระคู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิธี COMSOAL สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบเพื่อลดเวลาศูนย์เปล่า ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 90 4500 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
19 2563 2019-10-27 นางจารินี ม้าแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกลการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ Proceedings ระดับชาติ 100 3000 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20 2563 2019-10-27 นางสาวฐิติพร วรฤทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี Proceedings ระดับชาติ 80 2400 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
21 2563 2019-10-27 นางธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด คณะวิทยาศาสตร์ Simple extraction for the scanning activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 50 3500 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
22 2563 2019-10-27 นางสาวศรัญญา มณีทอง คณะวิทยาศาสตร์ Simple extraction for the scanning of antioxidant activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 50 3500 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
23 2563 2019-10-27 นางรินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์ คณะวิทยาศาสตร์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของตำบลสระเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 80 4000 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
24 2563 2019-10-27 นายครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน คณะครุศาสตร์ การเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรจากเปลือกมะขามเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 80 3200 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
25 2563 2019-10-27 นายครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน คณะครุศาสตร์ สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบโลหะไดเมทิลไกลออกซิมที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโน ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 80 4000 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
26 2563 2019-10-27 นายสมบัติ ประจญศานต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ้าพันคอพิมพ์ลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 100 5000 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
27 2563 2019-10-27 นายอุทิศ ทาหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าทางวัฒนธรรมขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 100 4000 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
28 2563 2019-10-27 นายชลาวัล วรรณทอง คณะวิทยาศาสตร์ การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 70 2800 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
29 2563 2019-10-27 นายสราวุธ แก้วศรี คณะวิทยาศาสตร์ แคริโอไทป์และไอดิโอแกรมมาตรฐานของปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) จากการย้อมสีแบบจิมซ่า ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 50 2000 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
30 2563 2019-10-27 นายภัทรพล ทศมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทฤษฎีการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 80 3200 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
31 2563 2019-10-27 นายเชาวลิต สิมสวย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการพื้นที่สาธารณะ บ้านตามา บ้านสุขสำราญ และบ้านสุขวัฒนา Proceedings ระดับชาติ 100 3000 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
32 2563 2019-10-27 นายจิรายุฑ ประเสริฐศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมูๆ ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติ 100 3000 0.00 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
33 2563 2019-10-27 นายอุทิศ ทาหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มน้ำพริกบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 100 4000 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
34 2563 2019-10-27 นายทศพร แก้วขวัญไกร คณะวิทยาการจัดการ เศรษฐกิจชุมชน การสะสมทุนชุมชนเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 100 5000 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
35 2563 2019-10-27 นายชลาวัล วรรณทอง คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ของตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย และบ้านจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 100 4000 0.60 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
36 2563 2019-10-27 นายสรรเพชร เพียรจัด คณะครุศาสตร์ แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Proceedings ระดับชาติ 100 3000 0.20 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
37 2563 2019-10-27 นายธนพัฒน์ จงมีสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นโยบายปุ๋ยกับระบบวิธีการทำนาเชิงอนุรักษ์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 85 4250 0.80 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว