6

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
0

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
6

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ เงินที่ได้รับจัดสรร สถานะ
1 2562 2019-11-07 นางพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร EFFECT OF Toic Shot Coure Intruction of Buriram rajabhat University Language Center On teacher Candidates Proceedings ระดับนานาชาติ 1000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2 2563 2019-10-27 นายอุทิศ ทาหอม แนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าทางวัฒนธรรมขนมทองม้วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3 2563 2019-10-27 นายภัทรพล ทศมาศ ทฤษฎีการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 3200 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4 2563 2019-10-27 นายจิรายุฑ ประเสริฐศรี หมูๆ ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติระดับนานาชาติ 3000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5 2563 2019-10-27 นายอุทิศ ทาหอม แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มน้ำพริกบ้านบัว ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6 2563 2019-10-27 นายธนพัฒน์ จงมีสุข นโยบายปุ๋ยกับระบบวิธีการทำนาเชิงอนุรักษ์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4250 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว