7

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
1

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
6

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ เงินที่ได้รับจัดสรร สถานะ
1 2563 2019-12-02 นายธนกร ดุจเพ็ญ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในโรงเรือนแบบปิด ควบคุมด้วยระบบ IOT Proceedings ระดับชาติ 2400 ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
2 2563 2019-10-27 นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์ พยับหมอก ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติระดับนานาชาติ 3000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3 2563 2019-10-27 นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์ จุดเด่นและความสมดุล ผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติระดับนานาชาติ 3000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4 2563 2019-10-27 นายพูนธนะ ศรีสระคู วิธี COMSOAL สำหรับการจัดสมดุลสายการประกอบเพื่อลดเวลาศูนย์เปล่า ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5 2563 2019-10-27 นางจารินี ม้าแก้ว กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกลการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 3000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6 2563 2019-10-27 นายสมบัติ ประจญศานต์ ผ้าพันคอพิมพ์ลายเรขศิลป์จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมกับการยอมรับผลิตภัณฑ์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 5000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7 2563 2019-10-27 นายเชาวลิต สิมสวย การจัดการพื้นที่สาธารณะ บ้านตามา บ้านสุขสำราญ และบ้านสุขวัฒนา Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 3000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว