2

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
0

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
2

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ เงินที่ได้รับจัดสรร สถานะ
1 2563 2019-10-27 นางสาวฐิติพร วรฤทธิ์ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 2400 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2 2563 2019-10-27 นายทศพร แก้วขวัญไกร เศรษฐกิจชุมชน การสะสมทุนชุมชนเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 5000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว