15

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
3

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
12

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ เงินที่ได้รับจัดสรร สถานะ
1 2563 2019-12-02 นางสาวสุพัตรา วงศ์ศรียา การวิวัฒนาการของระบบดาวคู่อุปราคา AK CMi และ V714 Mon ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติ 5000 ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
2 2563 2019-12-02 นายสถิตรัตน์ รอดอารี การตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง Proceedings ระดับชาติ 1500 ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
3 2563 2019-12-02 นางสาวสุธีรา สุนทรารักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในเขต ป่าสงวนแห่งชาติเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ Proceedings ระดับชาติ 3000 ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
4 2562 2019-11-07 นายวัชระ วงศา การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบใหม่ Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 1500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5 2562 2019-11-07 นางวชิรารักษ์ โอรสรัมย์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 2700 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6 2562 2019-11-07 นางสาววิชญาพร จันทะนัน On (m,n) -gamma-ideal of an ordered gamma-semigroup Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 2500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7 2562 2019-11-07 นางสาววิชญาพร จันทะนัน Charactherization of ordered semirin by the Properties of Their Ordered (m,n)-quasi-gamma-ideals Proceedings ระดับนานาชาติ 2500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8 2562 2019-11-07 นางสาววิชญาพร จันทะนัน Charactherization of ordered gamma-semigroups by the Properties of Their Ordered (m,n)-quasi-gamma-ideals Proceedings ระดับนานาชาติ 2500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
9 2562 2019-11-07 นายวัชระ วงศา การปรับเปลียนค่า β ของวิธี Chebyshev,Helley และ Super Helley Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 1500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10 2563 2019-10-27 นางธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด Simple extraction for the scanning activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 3500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11 2563 2019-10-27 นางสาวศรัญญา มณีทอง Simple extraction for the scanning of antioxidant activity of vegetables and fruits in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 3500 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12 2563 2019-10-27 นางรินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มาใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของตำบลสระเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
13 2563 2019-10-27 นายชลาวัล วรรณทอง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 2800 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14 2563 2019-10-27 นายสราวุธ แก้วศรี แคริโอไทป์และไอดิโอแกรมมาตรฐานของปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) จากการย้อมสีแบบจิมซ่า ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 2000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
15 2563 2019-10-27 นายชลาวัล วรรณทอง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ของตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย และบ้านจุ๊บโกกี อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว