2

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
0

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
2

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ เงินที่ได้รับจัดสรร สถานะ
1 2562 0000-00-00 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ของเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 3600 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2 2562 2019-11-07 ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา Effect of dietary supplementation of monica leaf meal and turmeric on productive performance of native chickens Proceedings ระดับนานาชาติ 4000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว