5

รายการทั้งหมด

รายละเอียด
1

ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป

View Details
4

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

View Details
ลำดับ ปีงบประมาณ วันที่ดำเนินการ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง ประเภทการเผยแพร่ ระดับการเผยแพร่ เงินที่ได้รับจัดสรร สถานะ
1 2563 2019-12-02 นายบัญชา นวนสาย Assessment of In-service Teachers’ Teaching Compentencies in Integrated STEM Program ตีพิมพ์วารสาร 1500 ผ่านการพิจารณา/ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
2 2562 2019-11-07 นายอนล สวนประดิษฐ์ การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่6 Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 2550 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3 2563 2019-10-27 นายครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน การเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรจากเปลือกมะขามเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพเกษตรในจังหวัดบุรีรัมย์ ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 3200 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4 2563 2019-10-27 นายครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน สมบัติทางเคมีเชิงฟิสิกส์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบโลหะไดเมทิลไกลออกซิมที่มีขนาดอนุภาคในระดับนาโน ตีพิมพ์วารสาร ระดับชาติระดับนานาชาติ 4000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5 2563 2019-10-27 นายสรรเพชร เพียรจัด แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Proceedings ระดับชาติระดับนานาชาติ 3000 ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว