คณะกรรมการหลักสูตร

ลำดับ รูป ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานะ
1
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานหลักสูตร
2
อาจารย์บัญชา นวนสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการหลักสูตร
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการหลักสูตร
4
อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการหลักสูตร
5
นางสาวพัชรียา รัตนพันธ์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
6
นายมานะ สลุบพล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ADMIN ดูแลระบบ